GDPR

GDPR – behandling av personuppgifter

Policy för behandling av personuppgifter inom Talent Plastics verksamhet:

Vi värnar om dina personuppgifter. Du kan alltid känna dig trygg när du lämnar dina personuppgifter till oss på Talent Plastics. All behandling av personuppgifter, med hänsyn till företagets lokalisering (Sverige eller Estland), sker utifrån bestämmelserna i den Svenska eller Estniska integritetsskyddslagstiftningen (dataskyddsförordningen).

Vilka uppgifter som avses

Med personuppgifter menas all information som på något sätt kan användas för att identifiera eller knytas till en enskild individ. De personuppgifter vi behandlar kan variera beroende på ändamålet med behandlingen. Kontaktpersoner hos företag registreras med adress, telefonnummer, avdelning, e-postadress och befattning.

Ändamål, laglig grund och gallring

Ändamål med en behandling ska alltid anges och är avgörande för flera aspekter; för fastställande av laglig grund avseende en behandling men även för bedömningar av vilka uppgifter som behandlas, vilka personer som ges behörighet till uppgifter samt när uppgifter ska gallras. Vilka ändamål vi behandlar dina personuppgifter för och med vilken laglig grund vi gör detta beskrivs uppdelat utifrån de olika relationer Talent Plastics har till dig som registrerad.

Skydd och säkerhet

Talent Plastics vidtar lämpliga organisatoriska och tekniska säkerhetsåtgärder för att skydda dina personuppgifter mot otillbörlig åtkomst, förändring och radering. Sparade uppgifter skyddas genom behörighetsstyrning och brandvägg. Interna dokument anger hur behandling av personuppgifter ska ske.

Personuppgiftsansvarig

Talent Plastics AB är personuppgiftsansvarig enligt personuppgiftslagen för den behandling av personuppgifter som sker inom företaget.

Kontakt

Om du har frågor om behandlingen av personuppgifter inom Talent Plastics AB är du välkommen att kontakta oss på telefon +46 (0) 371 58 61 60 eller mail info@talentplastics.se

Du har rätt att få information om vilka personuppgifter om dig som behandlas av Talent Plastics. Du ska i sådana fall begära detta skriftligt till personuppgiftsansvarig (mailadress finns ovan).